Subreino BRYOBIONTA

Dominio EUKARYA> Reino METAPHYTA> Subreino BRYOBIONTA

•    División BRYOPHYTA